Two white chunks of crystallized methamphetamine to scale

Testimonials